Kocséri Horgász Egyesület

Mert horgászni jó! 
 
K-566
MENÜ

ALAPSZABÁLY

 

 

 1. I. RÉSZ
 2. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Attól a felismeréstől vezérelve, hogy Településünkön a horgászok közösségi szellemének erősítése úgy lehetséges, hogy erőinket egyesítsük, ezért elhatároztuk, hogy egymással szövetségre lépünk, aminek következtében az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. Törvény alapján az alábbi egyesületet hozzuk létre:

l. §. Az egyesület neve: Kocséri Horgász Egyesület

2. §. Az egyesület székhelye: 2755 Kocsér, Jókai  Mór u. 2/a.

3. §. Az egyesület jogi jellege: Az egyesület független, párt semleges, önálló jogi személy

Az egyesület politikai pártnak nem tagja, politikai párttól támogatást nem kap és a működése pártpolitika mentes.

 

 

 

II. RÉSZ

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

4. §. Az egyesület célja és tevékenysége:

 • A tervszerű halgazdálkodást és a horgászatot a környezet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a horgászati lehetőséget biztosítani.
 • Érvényesíteni, hogy tagjai a halgazdálkodásról ésa horgászatról szóló jogszabályokat, a Horgász Egyesület alapszabályát, valamint a szabályzatokban foglaltakat megtartsák, és a tevékenységükkel segítsék a Horgász Egyesület előtt álló feladatok megvalósítását.
 • Célunk, hogy tagjaink egyesületi életre válónevelését elősegítsük.
 • Célunk, hogy tagjainkat a természet szeretetére neveljük.
 • Az ifjúság széles rétegeinek bevonása egyesületünk működésébe, biztosítva ezzel a fiatalok testi és erkölcsi fejlődését. Horgászversenyek és rendezvények szervezése.
 • Felhívja a figyelmet a környezet pusztulására.

 

 

 

 1. III.RÉSZ

 

TAGSÁGI VISZONY

 

 

5. §. Az egyesület tagja lehet:

 

Minden magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben az egyesület céljaival egyetért, és az alapszabályt elfogadja, és akit az egyesület sorába - kérelemre - felvesz. A korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének hozzájárulásával lehet tagja az egyesületnek.

 

6. §. A tagsági viszony megszűnik:

 • A tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével.
 • Kilépéssel (az egyesület vezetőségéhez benyújtott kilépési nyilatkozattal),
 • Kizárással! (a Fegyelmi Bizottság javaslata alapján az elnökség által hozott határozattal).

Az egyesület kizárja tagjai sorából azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

és azt felszólításra sem teljesíti. Kizárja továbbá azt a tagot is, aki az alapszabályban meghatározott

célok megvalósítását szándékosan akadályozza, vagy veszélyezteti.

7. §. A tag jogai:

 • Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.
 • Javaslatokat tehet és kezdeményezheti a taggyűlés összehívását.
 • Jogosult szervezni, választani és megválasztható az egyesület szerveibe.

8. §. A tag kötelezettsége:

Köteles az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködni az egyesülettel és annak más tagjaival. Tisztségbe való megválasztása esetén azt a legjobb képessége szerint ellátni. A vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni, eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek

 

 

IV. RÉSZ

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 

9. §.  Az egyesület vezető szerve:

Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés az egyesület tagjaiból áll.

A taggyűlés jogosult 2/3-os szavazattöbbséggel:

 • Megválasztani, felmenteni, illetve visszahívni az elnökség tagjait,
 • Az évi költségvetést meghatározni, az elnök beszámolóját elfogadni, minden év március 3 napjáig, a fogási napló értékeléséről és a haltelepítésről,
 • Megválasztani, felmenteni, illetve visszahívni az ellenőrző bizottság tagjait,
 • Megválasztani, felmenteni, illetve visszahívni a fegyelmi bizottság tagjait.
 • Az alapszabályt módosítani,
 • Dönteni más társadalmi szervezettel való egyesülésről és az egyesület feloszlásáról.

A taggyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt:

 • Tagdíj mértékének módosításáról,
 • Tisztségviselők tiszteletdíjának megállapításáról,
 • Minden egyéb előterjesztett kérdés tárgyában.

A taggyűlésre a tagokat napirend közlésével kell meghívni, a meghívók elküldése és a taggyűlés

napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz egy fő jelen van.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlést a határozatképtelen taggyűlés időpontjától számított 8 napon belül ugyanazon napirendi pontokkal kell összehívni. A megismételt taggyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, mely tényről a tagot, a taggyűlésre szóló eredeti meghívóban tájékoztatni kell. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

1O. §. A háromtagú elnökség:

Egy fő elnökből, Szelei László (Kocsér, Jókai Mór u. 2/a szám alatti lakos), egy fő titkárból, Utasi Tibor (Kocsér, Dózsa György u. 50. szám alatti lakos), valamint egy fő gazdasági vezetőből, Csató Dénes (Nagykőrös, Bálvány u. 8. 1/5. szám alatti lakos) áll.

Az elnökség tagjai megbízatásukat 5 évre kapják.

Az egyesület elnöke szervezi, irányítja a szervezet munkáját. Munkájáról a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását kikérni.

A taggyűlést évente legalább egy alkalommal összehívja. Az elnök a taggyűlést köteles akkor is összehívni, ha azt a tagok 1/3-a a cél megjelölésével írásban kéri.

Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti, e minőségében a titkár az elnököt megillető összes jogokat gyakorolja.

Az egyesület képviseletét az elnök látja el.

Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és az elnökségi tagok egyikének aláírása szükséges.

A gazdasági vezető feladata a tagdíjak beszedése, valamint az egyesülethez érkező számlák kifizetése.

A taggyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket az elnökség hozza meg. Az elnökség akkor határozatképes, ha a határozathozatalnál az elnökség valamennyi tagja jelen van. Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze.

Az elnökség dönt új tag felvételéről, valamint a fegyelmi bizottság javaslata alapján a tag kizárásáról.

 

11. §. Ellenőrző Bizottság:

Az Ellenőrző Bizottság egy elnökből és két tagból áll.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke Rapi Barnabás (Kocsér, szám alatti lakos), tagjai, Izsó Barnabás (Kecskemét, Mátyás k. krt. 53. alatti lakos), és Czeczon Tibor,(Kocsér, József A. utca .... szám alatti lakos). Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízatásukat öt évre kapják.

Az Ellenőrző Bizottság évente legalább két alkalommal ellenőrzi az egyesület pénz- és vagyonkezelését, illetőleg működését, észrevételei alapján a vezetőség intézkedését kezdeményezi, és a taggyűlést éves jelentésében tájékoztatja. Megvizsgálja az egyesület gazdálkodási zárójelentését és a bizottság elnöke azt záradékkal látja el.

Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha a határozathozatalnál az ellenőrző bizottság valamennyi tagja jelen van. Az Ellenőrző Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Ellenőrző Bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze.

Az Ellenőrző Bizottság csak a taggyűlésnek van alárendelve,

 

12. §. Fegyelmi Bizottság:

A Fegyelmi Bizottság egy elnökből és két tagból áll.

A Fegyelmi Bizottság elnöke Holló Gábor (Nagykőrös, Gát u. 4. szám alatti lakos), tagjai Szabó László (Nagykőrös, Október 23. tér 4/c. szám alatti lakos) valamint Nyúl László (Kocsér, Vörösmarty M. utca. ... szám alatti lakos),. A Fegyelmi Bizottság tagjai megbízatásukat öt évre kapják.

A Fegyelmi Bizottság szükség szerint ülésezik. Feladata a vezetőség által tett javaslat alapján a fegyelmi eljárás lefolytatása és a határozat meghozatala. Határozata ellen a közgyűléshez lehet élni fellebbezéssel.

A Fegyelmi Bizottság akkor határozatképes, ha a határozathozatalnál valamennyi tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Üléseit a bizottság elnöke hívja össze.

A Fegyelmi Bizottság tesz javaslatot az elnökség felé az egyesület tagjának kizárása tekintetében.

 

V. RÉSZ

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

13. §. Az egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból képződik. A felajánlások elfogadásához az elnökség határozata szükséges.

14. §. Az egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt pénzkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

15. §. A társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

16. §. A tagdíj mértékét minden évben, az éves taggyűlés határozza meg!

VI.RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.§ Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. II. Törvény rendelkezései az irányadók.

Kocsér, 2008. február 10.

 

Szelei László

elnök

.

.

.

 

Hírek

 • VÍZKÓD
  2015-01-04 13:04:52

  A tavunk vízkódja:

  K-566

Asztali nézet